תקנון

1. אתר mandala-decor.co.il הינו אתר אינטרנט המאפשר להזמין תמונות מנדלה המודפסות על קנבס מאוסף התמונות הקיים באתר. האתר הינו בבעלות ומופעל על ידי ע.פ מיטל בארי.

2. השימוש באתר כפוף ומותנה בהסכמת המשתמש לאמור בתנאי שימוש אלה. השימוש באתר והעדר אי הסכמה מפורשת ובכתב לתנאי השימוש, מעיד על הסכמת חד משמעית של המשתמש לתנאי השימוש והתחייבותו של המשתמש לפעול לפיהם.

3. הניסוח בלשון זכר הינו מטעמי נוחות בלבד והוא מתייחס לגברים ולנשים.

4. הגדרות
4.1. "העוסקת"- מיטל בארי, מספר עוסק 34701557.

פרטי ההתקשרות עם העוסקת:
• דוא"ל- mandalas.decor@gmail.com
• כתובת- רחבת האורן, קריית אונו
• טל'- 058-6585000
4.2. "האתר"- www.mandala-decor.co.il
4.3. "המידע" - כל קובץ ו/או תוכן ו/או חומר בכל מדיה כל שהיא ובכלל זה, כל טקסט שהוא, תמונה, גרפיקה, ציור, שרטוט, רישום, לוגו, סימן מסחר, צילום, אודיו ווידיאו, תמונות סטילס ולרבות אופן עיצובם של הנ"ל.
4.4. "משתמש ו/או מזמין" - כל אדם ו/או גוף ו/או גורם אשר נכנס לאתר, ועושה בו שימוש בין כלקוח ובין כגולש מזדמן וכל לקוח המזמין שרות כלשהו מהעוסקת, בין באמצעות האתר ובין בכל אמצעי אחר.
4.5. "הפקה" – הפקה, הדפסה, העתקה, עיבוד, הגדלה, הקטנה, הפקה חוזרת ו/או שיכפול ו/או הפצה ו/או סריקה ו/או הורדה, הוצאה לאור, העתקה, הצגה בפומבי ו/או העברה של כל חומר המפורסם באתר (בכל אמצעי שהוא, כולל אך לא רק, באמצעות דואר, פקס, דוא"ל, אינטרנט או אמצעים דיגיטאליים אחרים).

5. בעלות ותפעול
5.1. המידע המוצג באתר הינו בבעלותה הבלעדית או ברישיון שהוענק לעוסקת.
5.2. אין להעתיק ו/או לפרסם כל חלק מן המידע ללא הסכמתה המפורשת מראש ובכתב של העוסקת.
5.3. כל שירות ו/או מידע המסופק למשתמשי האתר, הינו לשימוש פרטי ולא-מסחרי בלבד.
5.4. העוסקת שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית לעשות כל שינוי באתר בכל עת מכל סיבה, בלי כל הודעה מראש למאן דהוא ובלי כל אחריות מצדה.
5.5. כל פעולת הפקה כהגדרתה לעיל של המידע באתר, בין בתמורה ובין שלא בתמורה, הינה אסורה בהחלט, אלא באישור מראש ובכתב של העוסקת.
5.6. לשם קבלת אישור מראש ובכתב של העוסקת לאמור לעיל, ניתן לפנות אלינו.


קניין רוחני והצהרות והתחייבויות המשתמש


6. המשתמש מצהיר כי הוא מודע לכך, שהמידע המוצג באתר, מוגן על ידי זכויות יוצרים, סימני מסחר, סודות מסחריים ו/או זכויות ודיני קניין רוחני אחרים. האתר, כולו ו/או חלקיו ו/או רכיביו, לרבות העיצוב הגרפי, האפליקציות, הממשקים, הרכיבים, בסיסי הנתונים, רשימת המוצרים, היישומים, העיצוב והמידע הכלולים בו, הינם ויהיו בכל עת קניינו הבלעדי של האתר ובעליו, למעט אותם רכיבים שהזכויות, הבעלות והקניין בהם שייכים לצד שלישי.


7. כל סימני המסחר המופיעים באתר הינם בבעלותה הבלעדי של העוסקת, למעט אותם רכיבים שהזכויות, הבעלות והקניין בהם שייכים לצד שלישי. שימוש כלשהו בלתי מורשה בסימני המסחר האמורים אסור בהחלט, ובמיוחד אך לא רק, אסור השימוש בסימני המסחר של העוסקת ללא אישור והסכמה מראש ובכתב: כקישורית (Hyperlink); בשם מוצר ו/או בפרסום כלשהם; כסימן מסחרי, או חלק ממנו, של אחר; ו/או כל שימוש אחר על ידי מי שלא קיבל את אישורה של העוסקת.

8. המשתמש מתחייב להימנע מכל שימוש בלתי מורשה במידע המוצג באתר, העלול להפר זכויות כלשהן. אין להשתמש בנתונים כלשהם המתפרסמים באתר לצורך הצגתם באתר אינטרנט ו/או במקום אחר מבלי לקבל הרשאה מפורשת מראש ובכתב ובכפוף לתנאי אותה הסכמה במידה ו תינתן. בכלל זה נאסר לאסוף נתונים מן האתר באמצעות תוכנות ו/או להפיץ נתונים כאלה בדרך כלשהי.

 

9. המשתמש מתחייב שלא להעביר לעוסקת מידע המכיל וירוסים ו/או תולעים ו/או פצצות זמן ו/או כל חומר מזיק אחר אשר עשוי ו/או עלול לפגוע בתפקוד האתר ו/או בתפקוד מערכות המחשוב של העוסקת ו/או לקוחות האתר ו/או הגולשים בו.

10. המשתמש מתחייב שלא לפגוע ו/או להפריע בכל דרך שהיא לשימושו ו/או הנאתו של משתמש אחר מהשירותים ו/או הנתונים המוצגים באתר.

11. המשתמש מצהיר כי אין כל מניעה חוקית ו/או אחרת להעברת המידע על ידו, כולל פרטי אמצעי התשלום, לעוסקת ולביצוע ההפקה שברצונו לבצע בו.

12. המשתמש מתחייב להימנע מהפרת כל חוק ו/או תקנה אגב שימוש בשירותי העוסקת הניתן על ידי העוסקת, לרבות הפרת חוקי מדינת ישראל בכל הנוגע להעברת מידע בין מדינות ו/או באמצעות רשת האינטרנט.

13. האתר בכללותו - כולל מידע המוגש ומועמד לרשות המשתמש כמות-שהוא (“As-Is”). העוסקת והאתר אינם אחראים ל: א) נזק הנגרם או עלול להיגרם עקב משלוח של מידע חסוי או רגיש דרך האתר. ב) כל נזק הנגרם או עלול להיגרם עקב פגם או תקלה בתוכנה המפעילה את האתר או את הגישה לאתר.

תנאים להזמנת מוצרים ואספקה

14. משתמשים מעל גיל 18 שמילאו את פרטיהם המלאים והאמיתיים, רשאים להזמין תמונות מאלו הנכללות באוסף תמונות הקיים באתר ובתעריפים הקבועים באתר.

15. על אחריות המשתמש להזין פרטי מען וכרטיס אשראי מפורטים ותקינים. העוסקת ו/או מי מטעמה לא יישאו באחריות בגין הפקות אשר לא יגיעו לידי המזמין מסיבה אשר אינה תלויה בעוסקת ו/או מי מהפועלים עבורה, לרבות פרטי מען ו/או מס' טלפון ו/או כרטיס אשראי שגויים.

16. במקרים של איסוף עצמי המוצר יסופק תוך 6 ימי עבודה, ובמקרים של משלוח - עד 10 ימי עבודה לרוב חלקי הארץ ו-14 ימי עבודה לישובים מרוחקים או ללא עירייה. כל זאת למעט במקרים בהם יבקש הצרכן אפקטים מיוחדים ו/או גרפיקה ו/או התערבות בתמונה, ו/או במקרים בהם נדרשת הכנת סקיצה, ומתבקש אישור הצרכן על הסקיצה בטרם ביצוע ההפקה, וכן, למעט בתקופות חג ומועדים מיוחדים בהם קיימים עומסים יוצאי דופן. במקרים אלו יסופק המוצר תוך 14 ימי עבודה מיום אישור ההזמנה (או 18 ימי עבודה לישובים מרוחקים או ללא עירייה).

 

17. העוסקת ו/או הספקים לא יהיו אחראים לכל איחור או עיכוב באספקה ו/או לאי-אספקה שנגרם כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתם של מפעיל האתר ו/או של הספקים. כמו כן, העוסקת שומרת את הזכות לבטל כל הזמנה שהיא, מכל סיבה שהיא ובכל זמן, מבלי שהדבר יזכה את המזמין בפיצוי כלשהו (מלבד החזר כספי לו הוא עשוי להיות זכאי בהתאם לחוק). המשלוח כפוף לתנאים ולמדיניות חברת המשלוחים.

 

18. מוצרים שיוזמנו במשלוח רגיל ישולחו על ידי חברת שילוח לביתו של המשתמש או לכתובת חלופית שתינתן על ידו. במידה וחברת המשלוח איננה יכולה להגיע לכתובת מסוימת אזי המשתמש יקבל הודעה על כך ויגדיר כיצד הוא מבקש לקבל את המוצר. במידה ולא תינתן כתובת התואמת לדרישות השליחות, ניתן יהיה לבטל את ההזנה או להגיע לאסוף באופן עצמאי. המשלוחים מחולקים בשעות היום ועל המשתמש להזין כתובת בה הוא נמצא בדרך כלל בשעות היום. כתובת זו יכולה להיות גם מקום עבודתו. באחריות המשתמש או מישהו מטעמו להיות פיזית בכתובת המשלוח שהוזנה. יבוצעו 2 ניסיונות הפצה ללא תשלום (אין התחייבות לתיאום המשלוח מראש). כל ניסיון הפצה נוסף יחוייב בסך 49 ש"ח. במידה וההזמנה חוזרת לעוסקת מכיוון שבוצעו 2 ניסיונות הפצה והמשתמש או מי מטעמו לא היה בכתובת שניתנה למשלוח, אזי יישא המשתמש/המזמין במחיר המשלוח בחזרה, והזמנתו תיחשב ככזו שבוטלה על ידו. במידה ובחר המשתמש לאסוף באופן עצמאי את הזמנתו יהיה עליו לעשות זאת תוך זמן סביר ממועד קבלת העדכון שההזמנה מוכנה, ולא מאוחר מ-14 ימי עסקים, וזאת בתיאום מראש. במידה וההזמנה לא נאספה עד תום המועד שנקבע, וללא שניתנה ארכה מהעוסקת, ההזמנה תחשב ככזו שבוטלה על ידי המשתמש/המזמין. באחריות המשתמש או מקבל ההזמנה בשמו לוודא את שלמות המוצר מיד במעמד קבלת השליחות או האיסוף העצמי, על מנת לוודא שאין פגם. לא תתקבל טענה מאוחרת יותר לפגם כלשהו.

 

19. במקרה בו משתמש ביצע עסקה באתר אך בחר שלא להשאיר את פרטי כרטיס האשראי, והעדיף להשלים את מסירת פרטי כרטיס האשראי דרך שיחה טלפונית, תחשב הפעולה כמושלמת רק לאחר מסירת פרטי האשראי ע"י המשתמש. במקרה כאמור, יחשבו מועדי המשלוח רק החל ממועד קבלת פרטי האשראי ואישור העסקה ע"י חברת כרטיסי האשראי.

 

20. מסירת פרטי כרטיס אשראי על ידי משתמש אשר לא אושרו ו/או נדחו על ידי חברת כרטיסי האשראי תהווה ראיה לביטול העסקה מבחינת האתר. המשתמש יכול להסדיר את התשלום באישור האתר. במקרה כאמור, יחשבו מועדי המשלוח רק החל ממועד אישור העסקה ע"י חברת כרטיסי האשראי. לא פעל מבצע הפעולה להסדרת האישור בתוך 7 ימים ממועד קבלת ההודעה על סירוב חברות האשראי למתן אישור לביצוע העסקה, יהיו מפעילי האתר זכאים לבטל את ההזמנה.

21. קבלה על תשלום עבור ההזמנה תישלח לאחר שתאושר העסקה על ידי חברת האשראי ו/או PAYPAY ולאחר שהעוסקת תקבל לידיה את ההזמנה ועברה על פרטיה. הקבלה תשלח באופן אלקטרוני לכתובת האי-מייל שהזין המשתמש בעת ביצוע ההזמנה. עם אישור המשתמש את התקנון, הוא מאשר בזאת לקבל את הקבלה באופן זה. משתמש שאינו מעוניין לקבל את הקבלה לכתובת האלקטרונית שלו, יכול לפנות לעוסקת בבקשה לקבל את הקבלה בדואר רגיל, וזאת מיד בתום ביצוע הזמנתו, באחד או יותר מהאמצעים הבאים: הודעת מייל לכתובת mandalas.decor@gmail.com ו/או יצירת קשר טלפונית בטל' 058-6585000.

 

22. משלוח דואר האלקטרוני אינו מהווה ראיה על ביצוע עסקה ואינו מחייב את מפעילי האתר ו/או הספקים. רישומי מחשב ו/או עיבוד הנתונים של העוסקת ו/או מפעילי האתר הם שיהוו ראיה לכאורה לאמור בהן.

 

23. המשתמש מצהיר כי הוא מודע לכך שייתכנו שינויים בצבעים המודפסים הנובעים מהבדלים בשיטות יצירת הצבע במסכי מחשב וסלולר לעומת הדפסה. המסכים הדיגיטליים עובדים בשיטת RGB כלומר, כל הצבעים מושגים ע"י שילוב שלושה צבעים בסיסיים: אדום, ירוק וכחול. בהדפסה לעומת זאת, הצבעים מורכבים מארבעה צבעי יסוד CMYK כלומר: אדום, צהוב, כחול ושחור. בנוסף, סוגים שונים של מסכים ומאפייני תאורה עלולים ליצור שוני בתוצאה הסופית. תהליך ההדפסה של התמונות מפוקח ע"י בית הדפוס, אשר עושה כל שניתן בכדי לשמור על דיוק הצבעים ואיכותם.

מדיניות החזרת טובין ו/או ביטול עסקה

24. שירותי ההפקה שהעוסקת מעניקה למשתמש הינם אישיים בהתאם לדרישותיו הספציפיות האישיות, ובהתאם למידות שנבחרו על ידיו.


25. המשתמש מודע ומסכים כי הטובין אותם מספקת העוסקת הינם טובין שיוצרו במיוחד לפי הזמנתו, בהתאם להגדרה המופיעה בחוק הגנת הצרכן, התשמ"א 1981.

26. משכך, המשתמש מסכים ומודע לכך כי אין העוסקת חייבת לקבל טובין בחזרה, ואין העוסקת חייבת לבטל עסקאות לאחר שהמוצר הופק ו/או השירות ניתן. במידת האפשר תיבדק האפשרות לבטל את העסקה בניכוי 5% ממחיר ההזמנה (לרבות דמי המשלוח) או 100 ש"ח - לפי הנמוך מהשניים, וזאת כל עוד המוצרים לא נשלחו / לא נעשה שימוש במוצרים, וכל עוד הן לא נפגמו והן הוחזרו תוך 14 ימים. לשם בדיקת אפשרות זו, יש ליצור קשר מוקדם ככל הניתן בהודעת מייל לכתובת mandalas.decor@gmail.com ו/או יצירת קשר טלפונית בטל' 058-6585000. במידה ותאושר האפשרות להחזיר את המוצרים, ההחזרה תהיה עצמאית ועל חשבון המשתמש, לבית הדפוס בחולון. באחריות המשתמש להחזיר את המוצרים כשהן באריזתם המקורית, ללא שנעשה בהם שימוש וללא פגם כלשהו.

27. בכל מקרה ומקרה בו תתקבל תלונה על מוצר פגום, תכריע העוסקת והכרעתה תחייב את הלקוח. בחינת תקינותו של המוצר תבוצע אך ורק במרכז שירות הלקוחות של העוסקת אליו יעביר הלקוח את המוצר.

28. במקרים בו תכריע העוסקת כי אכן מדובר במוצר פגום, העוסקת תפיק את אותו המוצר מחדש ותספק ללקוח מוצר שאינו פגום. באחריות המשתמש או מקבל ההזמנה בשמו לוודא את שלמות המוצר מיד במעמד קבלת השליחות או האיסוף העצמי, על מנת לוודא שאין פגם. לא תתקבל טענה מאוחרת יותר לפגם כלשהו.

29. מרגע מסירת המוצר למשתמש העוסקת ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים בשום צורה שהיא למוצר ו/או לשימוש בו ובכלל זאת אך לא רק, לאופן התקנת המוצר ו/או ניודו ו/או כל נזק כספי ו/או אחר שעלול להיגרם למוצר ו/או כתוצאה ממנו.

 

30. האתר יהא רשאי לבטל עסקה או מכירה כולה או חלקה במקרים הבאים:
א. נפלה טעות קולמוס ו/או טעות אנוש ו/או טעות טכנית, בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור המוצר, בפרטיו, בתנאי התשלום או בכל פרט אחר המוצג באתר.
ב. אם יתגלה כי ארעה תקלה בתקשורת ו/או בעיה טכנית אשר מנעה מהגולשים באתר להשתמש באתר באופן תקין.
ג. במקרה של כוח עליון, פעולת מלחמה, איבה, טרור, מגפה, מגבלות תנועה, סגר ו/או כל דבר אחר אשר ימנע המשך ביצוע מכירה תקין.

ד. במקרה של חוסר במלאי ו/או אילוצים ושיקולים אחרים של העוסקת עצמה ו/או של בית הדפוס ו/או של חברת המשלוחים ו/או של מרכיבים אחרים הקשורים לאספקת המוצר.

ה. במקרה בו בוצעה הזמנה של יותר מ-8 מוצרים ו/או עותקים ללא אישור מראש (כאשר גם אישור זה אינו מחליף את זכות העוסקת לבטל בדיעבד את ההזמנה).

ו. במקרה של חוסר יכולת לספק את ההזמנה מכל סיבה שהיא.

אבטחת מידע

31. העסקאות באתר זה נעשות תוך שמירה על פרטיות מלאה וחשאיות של הנתונים. הנתונים המועלים לאתר על ידי המשתמשים משמשים את האתר לצורך מתן שירות ללקוח בלבד. האתר אינו מאפשר שימוש בנתונים אלו למשתמשים אחרים ואינו מעבירם לצד שלישי כלשהו, למעט במקרים בהם בעל הזכויות באותם נתונים מעניק לאתר את הסכמתו המפורשת והמוקדמת לכך. העברת הנתונים האישיים אל האתר מתבצעת באמצעות פרוטוקול אבטחה SSL המקודד את הפרטים האישיים בדרכם ממחשב המשתמש אל האתר.

32. עם זאת, ולאור העובדה כי מדובר באתר המחובר לרשת האינטרנט וכן לאור העובדה שהאתר מצוי באחריות פלטפורמת WIX, לא ניתן להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשבי העוסקת, ועל כן ניתנת בזאת האופציה למשתמש לרכוש שירותים בטלפון או בהגעה פיזית למשרדי העוסקת. למען הסר ספק, העוסקת והאתר לא יהיו אחראים לפיצוי המשתמש באם יחשפו פרטיו בעקבות חדירה לא מורשית של גורם כלשהו לאתר, על אף אמצעי האבטחה המופעלים על ידי העוסקת והאתר.

 

קישוריות (Hyperlinks) לאתרים אחרים

33. ייתכן שימוש בקישוריות ו/או הפניות המקשרים אל אתרים אחרים במרחבי האינטרנט, שאינם של העוסקת.

34. אם לא נאמר אחרת ובאופן מפורש על ידי העוסקת, הרי שהקישוריות הללו אל האתרים האחרים, אפילו אם ישנו לוגו (או סימן אחר) משותף של העוסקת ושל הצד השלישי, אינן יכולות להתפרש כהבעת תמיכה או מתן חסות, במפורש או מכללא, על ידי העוסקת לגבי האתרים האחרים שאליהם מובילות הקישוריות האמורות.

35. קישורית המופיעה באתר, אינה מעידה על כך כי העוסקת, אחראית ו/או שולטת ו/או מיודעת על התכנים באתר הצד השלישי, והעוסקת לא תישא באחריות כלשהי לגבי תכנים אלה. לעניין זה חשיבות גם לגבי אמנת הפרטיות, של כל אתר ואתר, שיתכן ואינה זהה לאמנת הפרטיות באתר - קראו בעיון את אמנת הפרטיות האתר אליו מובילות קישוריות כאמור.

שמירה על פרטיות - אמנת פרטיות

36. העוסקת והאתר רשאים להשתמש ולאסוף למאגר המידע של העוסקת, את הפרטים שנמסרו על ידי המשתמש לצורך שיפור השירותים המוענקים על ידה, ליצירת קשר עם המשתמש, לצורך עדכונו בדבר מבצעים ו/או בנוגע לשירותים ומוצרים המוצעים על ידי העוסקת ו/או צדדים שלישיים עמם נמצאת העוסקת בקשר, ובכלל זאת אך לא רק באמצעות משלוח דוא"ל ו-SMS.

37. כמו-כן, העוסקת והאתר רשאים לעשות שימוש בפרטים האמורים לצורך ניתוח, ניטור ומסירת מידע סטטיסטי, כולל לצדדים שלישיים. העוסקת רשאית להשתמש במידע זה לצורך יצירת קשר עם המשתמש ו/או לצורך שיווק ישיר או אוטומטי, ו/או לצורך פרסום כללי ופרסום מותאם אישית, ו/או לצורך הצעת מוצרים או שירותים או מבצעים. העוסקת עשויה להשתמש או להפעיל תוכנות הצוברות ו/או מאפיינות מידע על כלל פעילות המשתמש, במגוון אמצעי התקשורת מולו, ומנתחות אותה לשם ייעול, התאמה טובה יותר של השירותים לצרכי או למאפייני המשתמש, ולשם פרסום למשתמש.

38. העוסקת נעזרת בתוכנות ובטכנולוגיות שונות, המתבססות בין היתר על Cookies, Tags, Pixels (להלן יחדיו "Cookies"), לתפעולם השוטפים של השירותים המקוונים והלא-מקוונים, לשם אימות פרטי ו/או אימות זהותו של המשתמש, וכן על מנת לאסוף ולאפיין נתונים סטטיסטיים שונים אודותיו ואודות אופן השימוש בשירותים המקוונים, פעולות שנתבצעו בהם, העדפות שימוש, התאמת שירותים ומוצרים להעדפות או צרכים אישיים של המשתמש, התאמה ומיקוד של פרסומות ושל תכנים שיווקיים בהתאם למידע ולנתונים הנאספים ומעובדים כאמור, ולרבות והצלבה של כלל נתונים אלו אל מול שימושים אחרים של המשתמש בשירותים מקוונים ובפלטפורמות אחרות המסופקות בידי העוסקת ו/או באמצעותה ו/או באחריותה, בין אם בפעולות ישירות מול העוסקת, ו/או אל מול פעולות מקוונות ודיגיטליות אחרות של המשתמש דרך אתרים אחרים או אפליקציות נוספות.

בכלל זה, עשוי להתבצע שימוש ב- cookies ו-Pixels שמקורם בצדדים שלישיים, לרבות, אך לא רק, Google Analytics, פייסבוק, ואף שירותי סטטיסטיקה ופרסום אחרים של חברות כגון, אך לא רק, גוגל ופייסבוק, בהתאם לתנאי השימוש והפרטיות שלהן, על מנת לאפיין ולנטר אירועים (Events) ופעולות בערוצים דיגיטליים ולזהות דפוסי שימוש.

 

יובהר כי באפשרות המשתמש בכל עת לעדכן או לשנות את הגדרות מכשירו/מחשבו ולחסום באופן גורף או חלקי את השימוש בקובצי Cookies שונים ו/או בהרשאות אחרות המתבקשות על-ידי שירותים מקוונים ודיגיטליים שבשימושו. במקרה כזה, ייתכן כי שירותים מסוימים, כולם או חלקם, לא ייפעלו כראוי. שינוי הגדרות מכשירו של המשתמש כאמור הינו באחריותו בלבד. כמו כן, באפשרותו להסיר עצמו משימוש ב- Google analytics ובשירותי צד ג' אחרים, על-פי תנאיהם, והן להגדיר מחדש ולשלוט בפרסום המופנה אליו מפייסבוק, דרך הגדרות המשתמש שלו באתריהם.

עדכונים ושינויים

39. בכל עת שהיא רשאית העוסקת לבצע שינויים ו/או עדכונים בתנאי שימוש אלה. העוסקת שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית לעשות כל שינוי באתר בכל עת ומכל סיבה, בלי כל הודעה מראש ובלי כל אחריות מצדה.

40. בשימושכם באתר הנכם מסכימים בזאת להיות כפופים לאמור בתנאי השימוש ולשינויים בו בכל עת.

41. העוסקת שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או להוסיף ו/או להשמיט כל חומר מהחומרים המפורסמים באתר, לעצבו מחדש, להחליף את תכניו, והכל כראות עיניה ולפי שיקול דעתה הבלעדי.

הדין החל - סמכות שיפוט

42. השימוש באתר ותנאי שימוש אלה כפופים אך ורק לחוקי מדינת ישראל. כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה הנוגעת לתנאי שימוש אלה ו/או לשימוש באתר יהיו בסמכות שיפוט בלעדית של בית המשפט המוסמך בתל-אביב, ישראל (או בית משפט לבחירתה של העוסקת, במידה והיא התובעת).